New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mundiro kaguzonagwire posikunino saSikondo green scheme

Mundiro kaguzonagwire posikunino saSikondo green scheme

2018-08-23  John Muyamba

Mundiro kaguzonagwire posikunino saSikondo green scheme

Rundu - Sikunino sakara moKavango zoutokero, saSikondo green scheme mukuronagona gendesi gwaso Maxwell Nghidinwa katente momunene asi sikunino kuna gwanekere nomundiro sivike kasipwire omu vana kuyimona asi kuna zumbanesa mukoso goyimaliva yokusika ko N$350 000 kevango eli vana kutumbura asi lyepokatji lina kara asi farama zepangero.mosivike tupu sina pu, sikunino esi saSikondo novarugani sakara konyara nokilo murongo kutunda modoropa zaRundu oyuke koutokero moKavango zoutokero nombatero ezi kavagene kondango zodoropa zaRundu, koruha rokudimisa mundiro kavakere vanalituramo vadimise mundiro posikunino. Mundiro kaguhwikire unene nomulihu domema edi ava tekeresa mulyo goyo kagureteserepo mundiro kuna kara ko N$350 00. Morwa wayi una kukuta, ntani rwenge nye romuzangu guna puko hawe mundiro kagukere tagutwera momunenene kapi kavavhulire kugudmisa nosiruwo. Ezonaguro kuna kara lyenene nomulihu dononene kadipire dokusika ko 25 mm, 30mm ntani 40mm nonomulihu nye omu aga pitire mema. Mulihu ogu gumwe kagupire kuna kara asi kwayuka kofarama ezi zakara asi nomusunda dazo kusika ko 16.8. Sayitunga zaNew Era simpe kavagwene mbudi komunamberewagona kurona ogu asi poyiha yo 13h40 momapeu mukungi gumwe kawizire ayatantere mukurona gevango asi okwina kuna kumonako musi gomunene guna kuwiza komupumezuva wosikuknino, kevhu lina lyakara asi kwakukuta oku kwakara asi yiko atuzangura epungu ntani nombya. Makura mundiro ogo kuna kumoneka asi kuna kuwiza kevango lyetu lyenene, morwa ago kuna kugenderera kumwe nompepo kuna yuka nye kevango lyetu lina kara asi lyomuzangu gopangesefa. Ano ndango zodoropa zaRundu kavavazigidire yipo vayavatere mokudimisa mndiro ogu.Mokukwateramo vagendesi vevango eli, ose kuna kupandura kwava wondango zodorpa zaRundu ruha rokudimisa mundiro omu kava kere asi kavalimbwilire usimbu mukuyavatera. Ngano asi kapi kavagenderere, mundiro ngano kaguyasikire kevango ndi komambo govanamberewa kurona mosikunino esi. Yimo ngoso ana kutanta 
Nghidinwa. 
 


2018-08-23  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media