New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eligusiro evhu kononkondo modoropa zaRundu simpe lina tengwirepo

Eligusiro evhu kononkondo modoropa zaRundu simpe lina tengwirepo

2018-08-09  John Muyamba

Eligusiro evhu kononkondo modoropa zaRundu simpe lina tengwirepo

Rundu – Mbunga zovantu vana kulitumbura vene asi “ vantu wokupira evhu lyokutunga” awo kuna kuzuvhika asi vana ligavere evhu pwavene modoropa zaRundu, sivike tupu kasipwireko awo kavavahagekesere kuligusira evhu pwavene.

Awo kuna kutanta asi vanandindire siruwo sosire yipo asi vakansela ngano vavapeko evango ndi evhu eli navavhura kutunga mambo gawo. Mbunga ezi kwatameka momazuva 21 July, kukara pevango olyo, nokutanta asi awo kuna kara novantu wokusika konyara 2000 vatjanga ava nawo vana hara kuvapa evhu. Awo ngesi kuna kuligavera nye evhu eli kukwama moso sivaro vana kutumbura asi yiso vana kara naso.

Apa nye mbunga ezi kavavahagekesere vaporosi mo 21 July, awo makura yiyo kavapere vakansela sivike simwe tupu kumwe nokutengura kwawo vayavape elimbururo eli lina wapa. Ano nye apa vakansela kavahere asi valigwana nombunga ezi momazuva 25July, pevango vana kutumbura asi Kavango community Convention Centre, awo kavanyokere kuwiza kosigongi. Awo kavahere asi epongo eli vahepa kukakarera pevango lyoolyo vana hara asi valivapepo. Vakansela kapi tavavhuru kuza pevango nkenye eli, nye awo vana kara neharo, nye awo vana nyoka kuwiza oku vana vaharere vakansela yimo ngoso ana kuhuyunga muyungilipo kansela munekuto Benjamin Makayi.

Makayi kahundilire asi vantu vahaligusira veta momawoko gawo nye vahepa kukwama nongendeseso odo dakarapo. Nkeneye evango lyakara nonongendeseso ntani noveta dalyo makura nkenye gumwe gahepa kudikwama. Twadiva asi vantu vamwe vana kara mombunga ozo vagwana nare mavango yiyo vagarandesa vantu vangoso kapisi yiyo tuna hara. Yimo ana kugwedako ngoso Makayi.

Ano mbunga kaziperepo asi awo kwato evhu vagwana ngesi awo kuna tungu novakurona vawo ndi asi ekoro lyawo. Ose ngesi kuna kuligavera evango eli moomu tupu ono kulimona ngesi nomusunda dokuhetakana ntani ose kuna kutarera asi kwato ogu nagwana mavango gavali.
Ose posiruwo esi kapi natutungapo makuma, nye tatuturapo tupu yipereki yimo ngoso ana kutanta gumwe gwawo Alex Muyambango.

Mokwedi kwaOctober mvhura zina puko, mbunga ezi hambara hena ziguse evhu kevango vana kutumbura asi golf course, nye kwayihagekesere eyi morwa hambara vavakwate. Makura kwakereko sigongi esi vavatumbwidilire vakansela asi tavagwana mavango, ano konyima tava yavatantere asi hawe egano lyangoso kapi talirugana hena.

Awo kwawo morwa mukaro nye gwangoso yiyo nye yina vatwarederere vatameke kuhokona nye evhu pwavene, pwahana elikwamo nkenye.


2018-08-09  John Muyamba

Share on social media